• ความหมายของคาว่าพิธีกร

ผู้คนส่วนใหญ่มักจะเรียกผู้ที่ทำ หน้าที่พูดหรือกำกับรายการในพิธีการต่างๆ ว่า “โฆษก” จึงทำ ให้เกิด

ความเข้าใจผิดกันมาตลอด เพราะในการจัดพิธีการนั้นเราจะเรียกผู้ดำเนินรายการว่า “พิธีกร” ซึ่งทั้ง 2 คำ นี้มี

ความหมายแตกต่างกัน ดังนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า

โฆษก คือ ผู้ประกาศ ผู้โฆษณา เช่น โฆษกสถานีวิทยุ หรือ ผู้แถลงข่าวแทน เช่น โฆษกรัฐบาล

พิธีกร คือ ผู้ดำเนินการในพิธี หรือ ผู้ดำเนินรายการ

พิธีกร คือ บุคคลที่รับผิดชอบด้านพิธีการ มีหน้าที่ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่เตรียมไว้แล้ว

คำว่า “พิธีกร” เริ่มใช้ทางสถานีไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม คำ ว่า “ผู้ดำเนินรายการ” เริ่มใช้ทาง

สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เมื่อสมัยที่ยังเป็นช่อง 5 สี (อุฬาร เนื่องจำ นง อ้างใน บุญศรี ปราบ ณ ศักด์ิ)

นับตั้งแต่นั่นมาประชาชนเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่าง “พิธีกร” กับ “โฆษก” มากขึ้น

ในภาษาอังกฤษ คือ Master of ceremonies ซึ่งมักใช้คา ว่า MC ใน dictionary มีความหมายว่า

“person who superintends the forms to be observed on various social occasion”


IMG_9572.jpgพีธีกร / โฆษก 155130_10151088072252746_1028211902_n.jpg


ani_new1.gifตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด

http://www.youtube.com/watch?v=4umaosdZoVQ&feature=related 09/07/2012.jpg
NB27.gifNB34.gif